จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

ชุดเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย

  • รหัสเครื่องมือ : เทคโนโลยีการผลิต/งปม.2549 49110-65251-1
  • ชื่อเครื่องมือ : ชุดเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Analyzer kit of Quantify the fiber
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิศวกรรมเครื่องกล
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ