จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

ชุดเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน

  • รหัสเครื่องมือ : เทคโนโลยีการเกษตร/งปม.2548 49110-65244-1
  • ชื่อเครื่องมือ : ชุดเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Analyzer kit of Find the protein content
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิศวกรรมเครื่องกล
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ